11788
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-11788,mkd-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,burst child-child-ver-1.0.0,burst-ver-2.0, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Adatkezelési szabályzat

I. BEVEZETÉS

 

1. Az ADS Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

2. A jelen Tájékoztató célja, hogy
· rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát
· meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,
· tájékoztatást nyújtson az Érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos információkról.

 

3. Az Adatkezelési Tájékoztató kiterjed az Adatkezelő munkavállalóinak, szerződéses partnereinek személyes adataira, illetve azok kezelésére.

 

4. Az Adatkezelő tevékenysége során az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el, így különösen betartja az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit.

 

II. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. Az Adatkezelő adatai:
· Cégnév: ADS Bt.
· Cégjegyzékszám: 13-06-069508
· Székhely: 2120 Dunakeszi, Baross Gábor u. 8/B.
· Adószám: 22116835-1-13
· E-mail cím: info@activedesign.hu

 

Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

 

2. Tárhelyszolgáltatók adatai:
· Cégnév: ADS Bt.
· Cégjegyzékszám: 13-06-069508
· Székhely: 2120 Dunakeszi, Baross Gábor u. 8/B.
· Adószám: 22116835-1-13
· E-mail cím: info@activedesign.hu

 

· Cégnév: NLG-System Bt.
· Cégjegyzékszám: 13-06-063659
· Székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
· Adószám: 21880106-2-13
· E-mail cím: info@nlgsys.net

 

3. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

4. Érintettnek minősül a jelen adatkezeléssel kapcsolatban azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az a személy minősül azonosíthatónak, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

5. Személyes adat az Érintettre vonatkozó információ.

 

6. Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

III. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az Érintettek adatait a velük létesített jogviszony tartama alatt, valamint annak megszűnését követő öt éven át kezeli, kivéve, ha jogszabály az adatkezelésre hosszabb időt ír elő. Ez utóbbi esetben az adatkezelés a jogszabályban előírt időtartam lejártával szűnik meg. Az Adatkezelő az V.3. pontban meghatározott Érintettek adatait a felvételi eljárás időtartama alatt kezeli, kivéve, ha az Érintett az adatok további megőrzéséhez az V.3. pont szerint hozzájárul.

 

IV. A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

 

1. A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő vezetőire, munkavállalóira, megbízottaira, alvállalkozóira továbbá az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vétele céljából szerződést kötő természetes személyekre, valamint a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok képviseletében cégünkkel kapcsolatot tartó természetes személyekre.

 

2. Az Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

 

3. Ezen Tájékoztató szerint kell ellátni:
· a munkavállalói alapnyilvántartást, valamint az alkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését;
· a szerződéses partnerek személyi adatainak kezelését
· az ajánlatkérők személyi adatainak kezelését
· az Adatkérő weboldalát felkeresők személyi adatainak kezelését

 

V. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT ADATOK, AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS MÓDJA

 

V.1. Az Adatkezelő belső adatkezelésére vonatkozó szabályok

 

V.1.1. Munkavállalók, megbízottak és alvállalkozók esetében az Adatkezelő az Érintettek alábbi adatait kezeli:

 

Megbízottak és alvállalkozók:
· név
· székhely
· adószám
· bankszámlaszám
· telefon
· email
· személyesen közreműködő személyek végzettségre, szakképzettségre vonatkozó adatok

 

Munkavállalók:
· név
· lakcím
· adóazonosító jel
· TAJ szám
· bankszámlaszám
· telefon
· e-mail
· végzettségre, szakképzettségre vonatkozó adatok
· családi adókedvezmény igénybevétele esetén: családi állapot, gyermekek száma, születési ideje

 

A jelen pontban meghatározott Érintettek személyes adatai kezelésének célja: az Adatkezelővel munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban álló személyek azonosítása, a velük kötött szerződés teljesítése, illetve a szerződéssel kapcsolatban felmerülő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek (pl. bejelentési kötelezettség az adóhatóság felé, munkabér, megbízási díj megfizetése, járulékok megfizetése) teljesítése.

 

A jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a papíralapú munkaszerződés, megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés tartalmazza. A személyes adatok közül az alábbiak kerülnek gépi adatrögzítésre: név, e-mail cím, telefonszám.

 

V.2. Az Adatkezelőtől árajánlatot kérő, valamint az Adatkezelőt megbízó, valamint az egyéb ügyfelek személyes adatkezelésére vonatkozó szabályok

 

V.2.1. Az ajánlatkérők, tárhely szolgáltatást kérők, domain regisztrációt kérők, valamint egyéb megbízók esetében az Adatkezelő az Érintettek alábbi adatait kezeli:
· név (születéskori név)
· anyja neve
· cím
· személyi igazolvány szám
· e-mail
· telefon
· adóazonosító jel

 

V.2.2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok képviseletében cégünkkel kapcsolatot tartó természetes személyek esetében az Adatkezelő az Érintettek alábbi adatait kezeli:
· név
· e-mail
· telefon

 

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy új domain regisztrációja, vagy meglévő domain átregisztrálása esetén az Adatkezelő személyes adataikat az NLG-System Bt. (2135 Csörög, Homokbánya u. 26., adószám: 21880106-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-063659) számára kifejezetten a domain (át)regisztrációval kapcsolatos tevékenység céljából továbbítja. Adatkezelő kijelenti, hogy az NLG-Sytem Bt. biztonságos adatkezeléséért felelősséggel nem tartozik.

 

Az V.2. pontban meghatározott adatok kezelésének célja az Adatkezelő által Érintettek számára weboldal készítéséhez, szerkesztéséhez, tárolásához, domain regisztrációhoz szükséges adatok megismerése, és ezáltal szerződéses kötelezettségének teljesítése.

 

V.3. Az ADS Bt-hez álláshirdetésre jelentkezők adatai

 

Az Adatkezelő kezeli az állás-pályázatok során beadott, ill. elektronikusan elküldött, az Érintettek által önkéntesen megadott, önéletrajzokban, pályázatokban lévő személyes adatokat. Az Adatkezelő a felvételi eljárást követően 5 munkanapon belül törli a jelentkezők adatait, kivéve, ha az Érintett kifejezetten, egyértelműen és önkéntesen hozzájárult a személyes adatai megőrzéséhez.

 

Az V.3 pontban meghatározott Érintettek személyes adatai kezelésének célja: az Érintettek pályázatainak elbírálása, a megfelelő munkavállaló kiválasztása.

 

V.4. Az Adatkezelő weboldalát (www.activedesign.hu) felkeresők adatai

 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

Az V.4 pontban meghatározott adatok kezelésének célja: az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. “cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a Tájékoztató V.1. pontban megjelölt adatok esetében: munkavállalói, vagy (al)vállalkozói jogviszony.

 

Az adatkezelés jogalapja a Tájékoztató V.2. pontban megjelölt adatok esetében:
· ajánlatkérés esetén: az activedesign.hu weboldalon, illetve elektronikus üzenetben (e-mail) hozzánk beérkező írásos megkeresés
· megbízás esetén: szerződéses jogviszony
· tárhely szolgáltatás esetén: szerződéses jogviszony
· domain regisztráció esetén: szerződéses jogviszony

 

Az adatkezelés jogalapja a Tájékoztató V.3. pontban megjelölt adatok esetében: az Érintett konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása, az Infotv. és a GDPR rendelkezései szerint.

 

VII. AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI JELLEMZŐI, ADATBIZTONSÁG

 

VII.1. Az Adatkezelő által kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

 

VII.1.1. elektronikus úton
Minden Adatkezelőhöz elektronikus úton beérkező adat.·Az elektronikus adat: a személyes adatok közül csak azok vannak számítógépre is rögzítve, melyek a kapcsolattartáshoz (név, cím, e-mail cím, telefonszám) és a banki forgalomhoz (bankszámlaszám) szükségesek;

 

VII. 1.2. papír alapon
A megbízási szerződés egy eredeti példánya, amelyeket az Adatkezelő csak papír alapon tárolja.

 

VII.2. Az Adatkezelő mind a papíralapú dokumentumokban tárolt, mind az elektronikus formátumban tárolt adatok vonatkozásában megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

VIII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

Az Adatkezelő minden adatkezeléssel foglalkozó munkavállalóját harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.

 

IX. AZ ÉRINTETT JOGAI

 

1. Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg a róla kezelt személyes adatok vonatkozásában:

 

a) Kérelmezheti az Adatkezelőtől a róla kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést: A hozzáférés joga lehetőséget biztosít az Érintettnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e rá vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

 

b) A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni: a helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén az Érintett azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha az Érintett a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Érintett kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Az Érintett kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi azok törlését. Az Érintett előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de az Érintett igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

c) Megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog: az adathordozhatósághoz való jog keretében az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor az Érintett azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

 

d) Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Érintett hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

2. A fenti IX.1. pontban rögzített jogosultságokat az Érintett a hatályos magyar valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak (így különösen az Infotv. és a GDPR) alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató I. pontjában megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

 

X. PANASZ BENYÚJTÁSA, BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, KÁRTÉRÍTÉS JOGELLENES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

Amennyiben az Érintett a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
· közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül az I. pontban rögzített elérhetőségeken.
· panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
· bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

Az Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba, mely egyben a honlapra történő felkerülés időpontja is. A Tájékoztató közzététele, a www.activedesign.hu honlapon az „Adatkezelési szabályzat” aloldalon érhető el.